Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.spopo.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) platí pro nákup v e-shopu umístěný na internetových stránkách www.spopo.cz, provozovaný Terezou Janákovou se sídlem U Světovaru 216/11, 32600 Plzeň, IČ: 09126970, DIČ: CZ8958122107 zapsanou v živnostenském rejstříku Magistrátu města Plzeň (dále také jen „prodávající“).

VOP blíže vymezují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také jen „zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

 1. Základní ustanovení
  • Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese spopo.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.spopo.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  • Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze kupující. V případě, že kupující umožní využívání uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (VOP).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  • Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v souladu s ustanovením § 1827 občanského zákoníku. (Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.) Prezentace zboží na webovém rozhraní dle tohoto odstavce je nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží a to buď převodem na bankovní účet, on-line kreditní kartou přes platební bránu, nebo doručením na dobírku
   • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a to buď doručením prostřednictvím přepravce, nebo osobním odběrem na výdejním místě
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   • informace, které prodávající povinen sdělit kupujícímu dle ust. § 1811, § 1820 a násl. občanského zákoníku, před uzavřením kupní smlouvy (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na právo kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky dle ust. § 1826 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu písemně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení obchodních podmínek a informace sdělené spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 1811, § 1820 a násl. občanského zákoníku.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením písemného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 4. Platební podmínky – úhrada kupní ceny zboží
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě bydliště kupujícího v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce
   • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě bydliště kupujícího v případě doručení zboží prostřednictvím pošty
   • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě výdeje zboží předem vybraného během objednávkového procesu
   • platební kartou v případě platby přes internet
   • převodem peněz na bankovní účet prodávajícího
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad prodávající kupujícímu zašle prostřednictvím e-mailu s informací o odeslání zboží.
 5. Přeprava a dodání zboží
  • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50,-- Kč týdně (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
  • V případě platby bankovním převodem, je kupující povinen uhradit cenu objednávky do 5 pracovních dnů od data objednání. Po uplynutí této doby, bude objednávka automaticky stornována.
  • V případě objednání objednávky na osobní odběr, je kupující povinen objednávku vyzvednout do 5-ti dnů od data přijetí informace o připravení zboží na vyzvednutí. Po uplynutí této doby, bude objednávka automaticky stornována.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, a zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@spopo.cz.
  • Prodávající potvrdí kupujícímu doručení odstoupení od smlouvy v textové podobě. Kupující zašle prodávající e-mail na adresu info@spopo.cz. K tomu je možné využít formulář, který je ke stažení na konci této stránky.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst.. 2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Kupující odpovídá za to, že zboží bude vráceno prodávajícímu v takovém stavu, že jeho hodnota nebude snížena v důsledku 
   nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst.. 2 VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, jakmile je mu zboží vrácené kupujícím doručeno. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží bezhotovostně na účet určený kupujícím, který zašle prodávajícímu elektronicky na e-mail info@spopo.cz.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu nejdéle však do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, který zašle prodávajícímu elektronicky na e-mail info@spopo.cz.
  • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, a záruky za jakost zboží, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá vady, tedy že je v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  • Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával a s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. VII. odst. 2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Projeví-li se vada zboží během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese výdeje zboží Koterovská 164, Plzeň 32600, nebo bude prodávajícího kontaktovat elektronicky na e-mail info@spopo.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Podrobnější úpravu práv z vad kupujícího a odpovědnosti za vady zboží prodávajícího upravuje reklamační řád, který tvoří přílohu těchto VOP.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 9. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. ejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na info@spopo.cz.
 10. Doručování
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Zpráva je doručena druhé smluvní straně:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k 
    převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek a Informací sdělených kupujícímu před uzavřením smlouvy je archivována prodávajícím v elektronické textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku a prodávající na žádost kupujícího poskytne kupujícímu kopii této kupní smlouvy

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti k 30. 7. 2021